Публічна оферта

Публічна оферта

(про надання добровільної пожертви)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця публічна оферта про надання добровільної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Громадської Організації «Український свідок», ідентифікаційний код юридичної особи 44849757, що знаходиться за адресою: Україна, 01024, м. Київ, вул. Банкова, 3, кв. 8 (далі –
«Організація»), в особі керівника (директора) Голови Організації Бузунової Ольги Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють фінансову підтримку (далі кожна з таких осіб –
«Жертводавець»), укласти договір щодо надання добровільної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Жертводавцем, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Організації в мережі Інтернет за посиланням: https://www.uw.media (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Організацією у будь-який час (до її акцепту Жертводавцем) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. Організація може укладати договори щодо надання добровільної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Організацією. Жертводавець може окремо звернутися до Організації для укладення такого договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Жертводавцем у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Жертводавець самостійно визначає розмір добровільного пожертвування. Організація самостійно визначає напрями використання добровільної пожертви в рамках власної статутної діяльності. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Організація здійснює діяльність відповідно до свого Статуту, надає інформаційні послуги з метою поширення у світі інформації про події в Україні та допомоги Міністерству закордонних справ України, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, інформаційна відсіч та інформаційне стримування збройної агресії іноземної держави.
3.2. Діяльність Організації не має на меті отримання прибутку.
3.3. Інформація про діяльність Організації та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.

4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ
4.1. Жертводавець самостійно визначає розмір добровільної пожертви.
4.2. Пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Жертводавцю.
4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору добровільні пожертви надаються Жертводавцем та використовуються Організацією для проведення та забезпечення діяльності Організації відповідно до Статуту та
законодавства України. Жертводавець погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.4. Способи внесення добровільної пожертви:
• одноразовий платіж;
• підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі.
Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Apple Pay, Google Play та інші).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Організація зобов’язується використовувати кошти добровільної пожертви Жертводавця у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
5.2. Організація має право самостійно визначати напрями використання добровільної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Жертводавець визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Організацією. Таким чином, якщо конкретна ціль добровільної пожертви Жертводавцем не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Організацією статутної діяльності.
5.3. Жертводавець має право на отримання інформації про використання його добровільної пожертви. Для цього Організація може розміщувати на Сайті щорічні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Організацією протягом звітного періоду, та (іі) витрат Організації протягом звітного періоду. За письмовим запитом Жертводавця Організація може також підтвердити цільове використання добровільної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання добровільних пожертв надається Організацією у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.
5.4. Наданням добровільної пожертви Жертводавець беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет добровільної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення в Організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Організація має право запитати, а Жертводавець зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6. АКЦЕПТ
6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.
6.2. Акцепт Оферти означає, що Жертводавець згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину добровільної пожертви Жертводавця на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
6.3. Жертводавець і Організація, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.4. Організація здійснює обробку персональних даних Жертводавця, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього

Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Організації розміщена в Політиці конфіденційності.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. До відносин між Жертводавцем і Організацією застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність Організації за порушення цього Договору або порядку використання добровільних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. КОНТАКТНІ ДАНІ
Назва
Громадська Організація «Український свідок»

Адреса
Україна, 01024, м. Київ, вул. Банкова, 3, кв. 8
Email – [email protected]